Aerodromet

Aerodromet

Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-51 për Aviacionin Civil, “Aerodrom” quhet një zonë e caktuar mbi tokë ose ujë (duke përfshirë të gjitha ndërtesat, instalimet dhe pajisjet) e cila përdoret plotësisht apo pjesërisht për aterrimin, ngritjen dhe lëvizjen sipërfaqësore të avionëve.

Ashtu si është e përshkruar në Ligjin për Aviacionin Civil, Konventa e Çikagos mbi Aviacionin Ndërkombëtar Civil kërkon që të gjitha aerodromet në dispozicion për shfrytëzim publik civil, që janë nën juridiksionin e një shteti, të sigurojnë kushte uniforme për avionët që do ta shfrytëzojnë atë. Për më tepër, çdo shtet duhet të sigurojë që aerodromet janë në përputhje me “Standardet dhe Praktikat e Rekomanduara (SARPs)” të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil – ICAO.

Në Republikën e Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) është përgjegjës për certifikim, aprovim dhe regjistrim të aerodromeve në dispozicion për shfrytëzim civil, përfshirë edhe heliportet. Për të verifikuar dhe siguruar zbatimin e plotë të legjislacionit të aplikueshëm vendor dhe ndërkombëtar, inspektorët e aerodromeve bëjnë mbikëqyrje të vazhdueshme të sigurisë së aeordromeve përmes auditimeve, inspektimeve dhe monitorimit të aktiviteteve të tyre.

Varësisht nga natyra e operimeve dhe shkalla e shfrytëzimit, aerodromet civile kategorizohen në aerodrome të certifikuara, aerodrome të aprovuara dhe aerodrome të regjistruara.

Rregulloret

04-2016

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit

03-2015

Tarifat e aeroportit

09-2015

Aerodromet e regjistruara

02-2015

Tarifat e ngarkuara nga AACK

03-2014

Ngritja dhe aterrimi i helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve

01-2014

Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale

02-2013

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave

04-2012

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 01-2008 për aerodromet

03-2012

Aerodromet e aprovuara

08-2011

Autorizimet dhe kredencialet e inspektoreve

05-2010

Zonat mbrojtëse të aerodromit

02-2010

Shenjimi i pengesave

01-2009

Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil

01-2008

Aerodromet

Publikimet Teknike

TP 26

Safety Management System (SMS) for Service Providers

TP 25

Ndricimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë

TP 20

Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom

TP 18

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

TP 08

Ndërtimet në aerodrome

TP 05

Occurrence Reporting in Civil Aviation

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aeroportit

TP 02

Certifikimi i Aerodromeve

DOK

Fushat Ajrore në Republikën e Kosovës

Formularët

AACK-AGA-FRM 15

Aplikacion për regjistrim të aerodromit

AACK-AGA-FRM 11

Formulari Për Aprovim Si Furnizues Për Shërbime Në Tokë Apo Si Vetëshërbyes

AACK-AGA-FRM 10

Aplikacion për autorizim për punë të organizatës për aftësime profesionale

AACK-AGA-FRM 04

Aplikacion për Aprovim të Aerodromit

AACK-AGA-FRM 01

Aplikacion për Certifikatë të Aerodromit

Tarifat

Raportet

Kontaktet

 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org