Aerodromet

Aerodromet e aprovuara

Me qëllim të rregullimit të sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës bën aprovimin e aerodromeve sipas Rregullores nr. 03/2012 mbi aerodromet e aprovuara, si dhe në përputhje me standardet e Aneksit 14 të Konventës së Çikagos. Sipas kësaj rregulloreje termi “aerodrom” përfshinë heliportet, fushat ajrore dhe fushat e planerimit.

Të gjithë aerodromet në të cilët trafiku vjetor nuk tejkalon 10.000 pasagjerë apo kanë më pak se 850 lëvizje në vit të avionëve për transportin e mallrave, duhet të jenë të aprovuar nga AAC-ja.

Kushtet themelore që duhet të plotësohen për aprovimin e një aerodromi janë detajisht të përshkruara në rregulloren 03/2012 mbi aerodromet e aprovuara.

Rregulloret

04-2016

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit

02-2013

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave

03-2012

Aerodromet e aprovuara

05-2010

Zonat mbrojtëse të aerodromit

02-2010

Shenjimi i pengesave

Publikimet Teknike

TP 25

Ndricimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë

TP 20

Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom

TP 08

Ndërtimet në aerodrome

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aeroportit

Formularët

AACK-AGA-FRM 04

Aplikacion për Aprovim të Aerodromit

Tarifat

Raportet

Kontaktet

 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org