Aerodromet

Aerodromet e certifikuara

Me qëllim të rregullimit të sigurisë së aerodromeve në dispozicion për shfrytëzim publik, Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës bën certifikimin e aerodromeve sipas Rregullores nr.1/2008 mbi aerodromet, ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren nr.4/2012, në përputhje me standardet e certifikimit sipas Aneksit 14 të Konventës së Çikagos.

Të gjitha aerodromet në të cilat trafiku tejkalon 10.000 pasagjerë në vit apo kanë më shumë se 850 lëvizje të avionëve për transportin e mallrave në vit, duhet të jenë të certifikuar nga AAC-ja.

Kushtet themelore që duhet të plotësohen për certifikim të aerodromit janë detajisht të përshkruara në rregulloren e lartpërmendur dhe në TP 02 “Certifikimi i Aerodromeve”.

Rregulloret

04-2016

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit

01-2014

Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale

02-2013

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave

04-2012

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 01-2008 për aerodromet

05-2010

Zonat mbrojtëse të aerodromit

02-2010

Shenjimi i pengesave

01-2008

Aerodromet

Publikimet Teknike

TP 26

Safety Management System (SMS) for Service Providers

TP 25

Ndricimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë

TP 20

Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom

TP 08

Ndërtimet në aerodrome

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aeroportit

TP 02

Certifikimi i Aerodromeve

Formularët

AACK-AGA-FRM 01

Aplikacion për Certifikatë të Aerodromit

Tarifat

Raportet

Kontaktet

 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org