Ofruesit e shërbimeve në tokë

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

Furnizimi i avionëve me karburant mund të bëhet vetëm nga kompanitë e specializuara që kanë infrstrukturë, pajisje dhe personel të kualifikuar për deponim, menaxhim, trajtim dhe furnizim të sigurt të avionëve me karburant. Në Republikën e Kosovës këtë lloj të operimeve mund ta bëjnë vetëm ofruesit të shërbimeve në tokë për furnizim të avionëve me karburant, të aprovuar në përputhje me Rregulloren nr. 4/2011 për qasje në tregun e shërbimeve në tokë dhe publikimit teknik TP – 16 “Kriteret dhe procedurat për lëshimin e aprovimit të shërbimeve në tokë”.

Përveç legjislacionit që është në fushëveprimin e AAC-së, menaxhimi, deponimi, furnizimi dhe trajtimi i karburantit i nënshtrohet edhe legjislacionit në fuqi të organeve tjera rregulluese shtetërore.

Rregulloret

04-2011

Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke

Publikimet Teknike

TP 18

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Formularët

AACK-AGA-FRM 11

Formulari Për Aprovim Si Furnizues Për Shërbime Në Tokë Apo Si Vetëshërbyes

Tarifat

Raportet

Kontaktet

 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org