Aerodromet

Organizatat për aftësime profesionale

Aftësimi profesional dhe trajnimi i punonjësve të aerodromit dhe punonjësve tjerë të kontraktuar, ofruesve të shërbimeve në tokë dhe shfrytëzuesve të shërbimeve të aerodromit, të cilët vetë japin shërbime në tokë, mund të kryhen vetëm në Organizata të aftësimit profesional të aprovuara dhe të pranuara nga AAC-ja.

Në Republikën e Kosovës aprovimi i këtyre organizatave bëhet në përputhje me Rregulloren nr. 1/2014 të AAC-së.

Rregulloret

01-2014

Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale

Publikimet Teknike

Formularët

AACK-AGA-FRM 10

Aplikacion për autorizim për punë të organizatës për aftësime profesionale

Tarifat

Raportet

Kontaktet

 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org