Aerodromet

Zonat mbrojtëse të aerodromit

Zonat mbrojtëse të aerodromit përfshijnë një seri sipërfaqesh që përcaktojnë hapësirën ajrore në dhe përreth aerodromit, që duhet mbajtur pa pengesa, për të mundësuar operimet e sigurta të avionëve dhe për të parandaluar ndërtimin e objekteve, të cilat do të ishin pengesë për funksionalitetin e aerodromit.

Zonat mbrojtëse të aerodromit përcaktohen nga operatorët e aeodromeve sipas Rregullores nr. 5/2010 mbi zonat mbrojtëse të aerodromit, ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren nr. 4/2016, në përputhje me standardet e kapitullit 4, të aneksit 14 të Konventës së Çikagos.

Me qëllim të mirëmbajtjës së sigurisë së aviacionit civil në Republikën e Kosovës, është mëse e rëndësishme që të gjitha subjektet juridike dhe personat fizikë, të cilët kanë në pronësi apo planifikojnë të ndërtojnë një objekt në afërsi të një aerodromi, të gjitha institucionet që sipas Ligjit nr. 04/L-110 për ndërtim janë përgjegjës për lëshimin e lejeve të ndërtimit, si dhe të gjithë operatorët e aerodromeve, duhet të bashkëpunojnë dhe të respektojnë procedurat të përshkruara në rregulloren mbi zonat mbrojtëse të aerodromit.

Me qëllim të përkrahjes dhe lehtësimit të implementimit të rregullorës nga ana e autoriteteve përgjegjëse, AAC-ja ka publikuar doracakun TP-03 “Zonat mbrojtëse të aerodromit”, i cili ofron udhëzime teknike për vlerësimin dhe përcaktimin e këtyre zonave.

Rregulloret

04-2016

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit

02-2013

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave

05-2010

Zonat mbrojtëse të aerodromit

02-2010

Shenjimi i pengesave

Publikimet Teknike

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aeroportit

Formularët

Tarifat

Raportet

Kontaktet

 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org