Formularët

Aerodromet

AACK-AGA-FRM 15

Aplikacion për regjistrim të aerodromit

AACK-AGA-FRM 11

Formulari Për Aprovim Si Furnizues Për Shërbime Në Tokë Apo Si Vetëshërbyes

AACK-AGA-FRM 10

Aplikacion për autorizim për punë të organizatës për aftësime profesionale

AACK-AGA-FRM 04

Aplikacion për Aprovim të Aerodromit

AACK-AGA-FRM 01

Aplikacion për Certifikatë të Aerodromit

Aerodromet e aprovuara

AACK-AGA-FRM 04

Aplikacion për Aprovim të Aerodromit

Aerodromet e certifikuara

AACK-AGA-FRM 01

Aplikacion për Certifikatë të Aerodromit

Aerodromet e regjistruara

AACK-AGA-FRM 15

Aplikacion për regjistrim të aerodromit

Ofruesit e shërbimeve në tokë

AACK-AGA-FRM 11

Formulari Për Aprovim Si Furnizues Për Shërbime Në Tokë Apo Si Vetëshërbyes

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

AACK-AGA-FRM 11

Formulari Për Aprovim Si Furnizues Për Shërbime Në Tokë Apo Si Vetëshërbyes

Organizatat për aftësime profesionale

AACK-AGA-FRM 10

Aplikacion për autorizim për punë të organizatës për aftësime profesionale

DRONËT

AACK/DSF/GEN-FRM 24

Formular aplikimi për aprovim dhe regjistrim të sistemit të mjetit ajror pa pilot (SAP)

AACK/DSF/GAT-FRM 25

Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot

AACK/DSF/GAT-FRM 26

Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)

AACK/DSF/GAT-FRM 27

Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Konsultim Publik

FRM 1

Formular për konsultim publik

Licencimi i personelit

AAC-DSF-GAT-FRM 11

Aprovimi për fluturimin solo

AAC-DSF-GAT-FRM 09

Aplikacion për lëshimin e licencës

AAC-DSF-GAT-FRM 08

Formularë aplikimi për lëshimin/vazhdimin/përtëritjen e autorizimit të ekzaminuesit

AAC-DSF-GAT-FRM 05

Aplikacion për provim për marrjen e licencave dhe gradimeve

AAC-DSF-GAT-FRM 03

Aplikacion për konvertimin e licencës së huaj

AAC-DSF-GAT-FRM 02

Aplikacion për njohjen e licencës së huaj

AAC-DFS-GAT-FRM 23

Formularë aplikimi për provim teorik dhe praktik - HPL

140

Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147

139

Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)

138

Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)

137

Application for Approval of Training Programme-s

136

Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training

135

Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training

033

Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body

Mjekësia e aviacionit

AACK-DSF-MED-FRM 03

Kërkesë për rishqyrtimin e aftësisë shëndetësore

CAAK.FSD.AMS-FRM 002

INSTRUCTION PAGE FOR COMPLETION OF THE MEDICAL APPLICATION FORM

CAAK.FSD.AMS-FRM 001

Application form Medical Check

AACK-DSF-AMS-AME-01

Kërkesë për aprovim për ekzaminues të autorizuar mjekësor (AME)

AACK-DSF-MED-FRM 11

Raporti mjekesor për CC

Operimet dhe vlefshmëria ajrore

AACK/DSF/GEN-FRM 24

Formular aplikimi për aprovim dhe regjistrim të sistemit të mjetit ajror pa pilot (SAP)

AACK/DSF/GAT-FRM 25

Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot

AACK/DSF/GAT-FRM 26

Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)

AACK/DSF/GAT-FRM 27

Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Operimet ajrore

AACK-DSF-OPS-FRM 01

Application for an Air Operator Certificate (AOC)

CAAK-EASA Form 4

Details of Management Personnel

FRM 03

Application for ETOPS Approval

FRM 02

Application for RNAV Approval

FRM 01

Application for RVSM Approval

Mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/DG-FRM 01

Aplikacion për aprovimin/lirimin e bartjes së mallrave të rrezikshme nën rrethana të veçanta

AACK/DSF/DG-FRM 02

Aplikacion për leje për bartjen e armëve, municionit, eksplozivëve, gazrave të dëmshme ose helmuese, karburanteve nukleare dhe materialeve radioaktive

AACK/DSF/DG-FRM 03

Aplikacion për lëshimin/ripërtëritjen e certifikatës për mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/DG-FRM 04

Aplikacion për pranimin e koordinatorit për mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/DG-FRM 05

Aplikacion për certifikimin e ofruesve të trajnimit

AACK/DSF/DG-FRM 06

Aplikacion për aprovimin e programit të trajnimit për mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/DG-FRM 07

Aplikacion për alokimin e numrave të regjistrimit të pjesëmarrësve

AACK/DSF/DG-FRM 08

Aplikacion për pranimin e instruktorit për mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/DG-FRM 09

Raport për transportin e mallrave të rrezikshme

AACK/DSF/DG-FRM 10

Aplikacion për aprovimin e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

AACK/DSF/DG-FRM 11

Aplikacion dhe listë kontrolluese për aprovimin e segmentit të mallrave të rrezikshme të manualit të operimeve

Vlefshmëria ajrore

AACK/DSF/AIW-FRM 004a

Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Vlefshmërisë Ajrore (CofA)

AACK/DSF/AIW/EASA Form 21

Kërkesa për leje për fluturim (PtF)

AACK/DSF/AIW-FRM 009a

Kërkesa për lëshimin e certifikatës së zhurmës

AACK/DSF/AIW-FRM 010

Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Verifikimit të Vlefshmërisë Ajrore (ARC)

AACK/DSF/AIW-FRM 012a

Kërkesa për aprovimin e programit të mirëmbajtjes së mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 012b

Programi i mirëmbajtjes - Lista e përputhshmërisë Pjesa M

AACK/DSF/AIW-FRM 013

Kërkesa për ndarjen e kodit Mode S

AACK/DSF/AIW-FRM 017

Kërkesa për aprovimin e devijimit nga programi i mirëmbajtjes së mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 023a

Kërkesa për aprovimin e sistemit të librit teknik të mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 023b

Pjesa M - Lista e përputhshmërisë e sistemit të librit teknik

AACK/DSF/AIW/EASA Form 2

Kërkesa për aprovimin e organizatës Pjesa M & Pjesa 145

AACK/DSF/MAI-FRM 004a

Kërkesa për aprovimin e kontratës për mirëmbajtje të mjetit ajror

AACK/DSF/MAI-FRM 004b

Kontrata për mirëmbajtje - lista e përputhshmërisë Pjesa M

AACK/DSF/MAI-FRM 005a

Kërkesa për aprovimin e CAME / MOE / MOM

AACK/DSF/MAI-FRM 005b

Lista e përputhshmërisë për Manualin për menaxhimin e vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme (CAME - Pjesa M)

AACK/DSF/MAI-FRM 005c

Lista e përputhshmërisë për Manualin e organizatës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore (MOE - Pjesa 145)

AACK/DSF/MAI-FRM 005d

Lista e përputhshmërisë për Manualin e organizatës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore (MOM - Pjesa M)

AACK/DSF/AIW/EASA Form 4

Kërkesa për pranimin e personelit menaxhues (EASA Formulari 4)

Regjistri i mjeteve ajrore

AACK/DSF/AIW/REG-FRM 01

Kërkesë për regjistrimin e mjetit ajror në Regjistrin e Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës

AACK/DSF/AIW/REG-FRM 02

Kërkesë për largimin e mjetit ajror nga Regjistri i Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës

Raportimi i ndodhive

AACK/DSF/OR-FRM 01

Raport i ndodhisë (operimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore, aerodromet)

AACK/DSF/OR-FRM 02

Raport i ndodhisë së lidhur me shërbimin e trafikut ajror

AACK/DSF/OR-FRM 03

Raport i ndodhisë së lidhur me inxhinierinë e shërbimit të trafikut ajror

AACK/DSF/OR-FRM 04

Raport i ndodhisë me mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/OR-FRM 05

Raport i ndodhisë së goditjes së shpezëve

Raportimi i obligueshëm

AACK/DSF/OR-FRM 01

Raport i ndodhisë (operimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore, aerodromet)

AACK/DSF/OR-FRM 02

Raport i ndodhisë së lidhur me shërbimin e trafikut ajror

AACK/DSF/OR-FRM 03

Raport i ndodhisë së lidhur me inxhinierinë e shërbimit të trafikut ajror

AACK/DSF/OR-FRM 04

Raport i ndodhisë me mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/OR-FRM 05

Raport i ndodhisë së goditjes së shpezëve

Shërbimet e navigacionit ajror

AACK-SHNA-NSA FRM 6

Aplikacion për Licencë të Kontrollorit të Trafikut Ajror

AACK-SHNA-NSA FRM 2

ANSP change notification