Publikimet Teknike

Aerodromet

TP 26

Safety Management System (SMS) for Service Providers

TP 25

Ndricimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë

TP 20

Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom

TP 18

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

TP 08

Ndërtimet në aerodrome

TP 05

Occurrence Reporting in Civil Aviation

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aeroportit

TP 02

Certifikimi i Aerodromeve

DOK

Fushat Ajrore në Republikën e Kosovës

Aerodromet e aprovuara

TP 25

Ndricimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë

TP 20

Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom

TP 08

Ndërtimet në aerodrome

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aeroportit

Aerodromet e certifikuara

TP 26

Safety Management System (SMS) for Service Providers

TP 25

Ndricimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë

TP 20

Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom

TP 08

Ndërtimet në aerodrome

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aeroportit

TP 02

Certifikimi i Aerodromeve

Ofruesit e shërbimeve në tokë

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

TP 18

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Zonat mbrojtëse të aerodromit

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aeroportit

Licencimi i personelit

TP 22

Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit apo privilegjeve të instruktorit

Operimet ajrore

TP 07

Air Operator Certificate - Guidance Material

TP 09

SMS Guidance Material for the Development of SMS Policy Manual

Mallrat e rrezikshme

TP 23

Kushtet dhe mënyra e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

TP 17

Approval of Dangerous Goods Training Programmes

Vlefshmëria ajrore

TP 10

SMS Manual for Maintenance and Flight Operations Organizations

TP 11

Instructions for Preparation of Continuing Airworthiness Management Exposition

Rregullimi ekonomik

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Shërbimet e navigacionit ajror

TP 26

Safety Management System (SMS) for Service Providers

TP 15

SAM – System Safety Assesment

TP 13

SAM – Functional Hazard Identification

TP 12

Air Navigation System Safety Assessment Methodology – SAM

TP 05

Occurrence Reporting in Civil Aviation

Shërbimet e navigacionit ajror (SHNA)

TP 14

SAM – Preliminary System Safety Assessment