Rregullore

07-2017

Metodat e punës së Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit për kryerjen e inspektimeve të standardizimit dhe për monitorimin e implementimit të rregullave të Aneksit të Rregullores së AAC-së nr. 3/2009

06-2017

Ndryshimi i rregullores së AAC-së Nr. 3/2009 në lidhje me Rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit

05-2017

Rregullat e hollësishme mbi gjobat dhe pagesat ndëshkuese periodike në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 03/2009

04-2017

Përcaktimi i kërkesave teknike dhe procedurave administrative lidhur me operimet ajrore të operatorëve të vendeve të treta në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 3/2009

03-2017

Tarifat dhe detyrimet e vendosura nga EASA

02-2017

Përcaktimi i kërkesave për përdorimin e hapësirës së përbashkët ajrore dhe procedurat operative për shmangien e përplasjeve në ajër

01-2017

Sistemet e mjeve ajrore pa pilot (SAP)

04-2016

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit

06-2010

Kërkesat për aplikimin e sitemeve automatike për shkëmbimin e të dhënave të fluturimit

03-2016

Përcaktimi i skemës së përbashkët të tarifave për shërbimet e navigacionit ajror

02-2016

për zbatimin e Shtojces 10 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për telekomunikacionin aeronautik

01-2016

Plotësimi i Rregulloreve nr. 8/2009, 9/2009, 10/2009 dhe 11/2009

03-2015

Tarifat e aeroportit

14-2015

Prioritizimi i inspektimeve në platformë të mjeteve ajrore që përdorin aeroportet e Komunitetit

13-2015

Mbledhja dhe shkëmbimi i informatave mbi sigurinë e mjeteve ajrore të cilat përdorin aeroportet e Komunitetit

12-2015

Themelimi i listës së Komunitetit të Transportuesve Ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve

11-2015

Percaktimi i rregullave implementuese per listen e komunitetit te transportuesve ajrore te cilet i nenshtrohen ndalimit te operimeve brenda Komunitetit

10-2015

Themelimi i listës së komunitetit të transportuesve ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve brenda komunitetit dhe në lidhje me informimin e aviopasagjerëve për identitetin e transportuesit ajror

09-2015

Aerodromet e regjistruara

08-2015

Kërkesat e cilësisë së të dhënave dhe informatave aeronautike për qiellin e vetëm evropian

07-2015

për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike

06-2015

rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve ajrore

05-2015

qe percakton kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me personelin e ekuipazhit ajror te aviacionit

04-2015

Rregullore mbi kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me operimet ajrore

02-2015

Tarifat e ngarkuara nga AACK

01-2015

Rregullore për ndryshimin e Rregullores nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

09-2014

Hartat aeronautike

08-2014

Kushtet dhe menyra e transportit te mallrave te rrezikshme permes ajrit

07-2014

Operimi i mjeteve ajrore (Shtojca 6 e ONAC)

05-2014

Vlefshmeria ajrore (Anneksi 8)

04-2014

Zbatimi i Aneksit 1 - Licencimi i Personelit

03-2014

Ngritja dhe aterrimi i helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve

02-2014

Zbatimi i Aneksit 3 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për Shërbime Meteorologjike

01-2014

Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale

06-2013

Rregullat në ajër

05-2013

Zbatimi i Shtojcës 15 në Konventën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil për AIS

04-2013

Zbatimi i Aneksit 11 në Konventën Ndërkombëtare për Aviacionin Civil mbi ATS

03-2013

Njësitë matëse që përdoren në operimet nga ajri dhe toka

02-2013

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave

01-2013

Zbatimi i Sistemit per Menaxhimin e Sigurise (SMS)

07-2012

Kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror

06-2012

Mbikëqyrja e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror dhe shërbimet e navigacionit ajror

05-2012

Rregullat për licencën e kontrollorëve të trafikut ajror dhe certifikimet tjera

04-2012

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 01-2008 për aerodromet

01-2012

Kushtet dhe menyra e perdorimit te deltaplaneve dhe paraglajdeve

03-2012

Aerodromet e aprovuara

11-2011

Ndryshimi dhe plotesimi i Rregullores 02-2009

10-2011

Aprovimi i procedurave te fluturimit duke perfshire SID dhe STAR

08-2011

Autorizimet dhe kredencialet e inspektoreve

07-2011

Tarifat e ngarkuara nga AACK

07-2011

Tarifat e ngarkuara nga AACK

05-2011

Perdorimi i substancave te ndaluara

04-2011

Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke

03-2011

Kalibrimi i instalimeve aeronautike nga ajri

01-2011

Tarifat e aeroportit

18-2010

Rregullat e përbashkëta për përdorimin fleksibil të hapësirës ajrore

17-2010

Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët për SESAR

16-2010

Vendosja e kërkesave për aplikimin e protokolit për transmetimin e porosive të fluturimit

15-2010

Vendosja e kërkesave për procedurat e planeve të fluturimit në fazën e para-fluturimit në QVE

13-2010

Amandamenti i Rregullores 4-2008 - shfuqizuar me Rregullorën 5/2012

12-2010

Certifikimi i ofruesit te sherbimeve te navigimit ajror

11-2010

Metodat e punes per inspektimet standardizuese te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit

10-2010

Rregullat per organizimin dhe perberjen e Bordit te Apelit te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit

08-2010

Rregullat implementuese per integrim ne bazen qendrore te informatave per ndodhite ne aviacionin civil

09-2010

Implementing rules for the dissemination to interested parties of information on civil avition occurrences

06-2010

Mbi vendosjen e kërkesave për aplikimin e sistemeve automatike për transmetimin e porosive të fluturimit

07-2010

Vendosja e kërkesave mbi ndarjen e kanaleve të komunikimit ajër-tokë për QVE

05-2010

Zonat mbrojtëse të aerodromit

04-2010

Licencat dhe autorizimet - pilotet e helikoptereve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

03-2010

Rregullore e Autoriteteve të Përbashkëta të Aviacionit (JAR) mbi kërkesat dhe procedurat administrative të aplikueshme në transportin komercijal ajror - helikopterët - shfuqizuar me Rregulloren nr. 4/2015

02-2010

Shenjimi i pengesave

01-2010

Rregullorja mbi kërkesat mjekësore për licencimin e ekuipazhit të fluturimit (JAR-FCL3) - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

14-2009

Vendosja e sistemit për garantimin e sigurisë së softuer-it që duhet të implementohet nga OSHNA

13-2009

Mbikëqyrja e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 6/2012

12-2009

Kërkesat e përbashkëta për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 7/2012

11-2009

Ndërveprueshmëria e rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror evropian

10-2009

Organizimi dhe shfrytezimi i hapësirës ajrore në Qiellin e Vetëm Evropian

09-2009

Ofrimi i shërbimeve të navigacionit ajror në Qiellin e Vetëm Evropian

08-2009

Vendosja e kornizës për krijimin e Qiellit të Vetëm Evropian

07-2009

Licencat dhe autorizimet - pilotet e aeroplaneve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

05-2009

Vlefshmeria ajrore e vazhdueshme e aeroplaneve dhe prodhimeve aeronautike, pjeseve, si dhe aprovimi i organizatave dhe personelit te perfshire ne keto detyra - shfuqizuar me Rregulloren 7/2015

04-2009

Rregullat zbatuese për sigurinë e aviacionit dhe certifikimin mjedisor të avionëve dhe prodhimeve, pjesëve dhe pajisjeve të ngjashme, si dhe për çertifikimin e organizatave të dizenjimit dhe prodhimit - shfuqizuar me Rregulloren nr. 6/2015

03-2009

Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil

02-2009

Regjistrimi dhe shenjezimi i mjeteve ajrore

01-2009

Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil

01-2009

Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil

04-2008

Licenca e kontrollit te trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 5/2012

01-2008

Aerodromet