";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Ballina | Operimet dhe vlefshmëria ajrore | Vlefshmëria ajrore

Vlefshmëria ajrore

Pjesa e ueb faqes që ka të bëjë me Vlefshmërinë Ajrore paraqet kërkesat e përcaktuara për lëshimin e certifikatave dhe aprovimeve të nevojshme për të fluturuar me mjete ajrore të regjistruara në Kosovë.

Sektori i Vlefshmërisë Ajrore është përgjegjës, ndër tjerash, për aprovimin fillestar dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme të organizatave të mirëmbajtjes së mjeteve ajrore (Pjesa-145 dhe Pjesa-M Nënpjesa F), organizatave për menaxhimin e vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme (CAMO) dhe organizatave trajnuese të mirëmbajtjes (Pjesa-147). Për më tepër Sektori bën vlerësimin e vlefshmërisë ajrore dhe lëshon certifikatat e vlefshmërisë ajrore (CofA) dhe certifikatave të verifikimit të vlefshmërisë ajrore (ARC).

Funksionimi i Sektorit të Vlefshmërisë Ajrore bazohet në Rregulloren 03/2009 (EC Reg. 216/2008), Rregulloren 4/2009 (EC Reg. 1702/2003) dhe Rregulloren 5/2009 (EC Reg. 2042/2003).

Rregullorja 03/2009 (Rregullorja themelore 216/2008) mbulon rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe kërkesat themelore të vlefshmërisë ajrore, Rregullorja 4/2009 (EC Reg. 1702/2003 Pjesa-21) përcakton rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe mjedisor të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve të lidhura, si dhe për certifikimin e organizatave dizajnuese dhe prodhuese dhe Rregullorja 5/2009 (EC Reg. 2042/2003 Pjesa-M, Pjesa-145, Pjesa-66 dhe Pjesa-147) përcakton rregullat implementuese për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, si dhe për aprovimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra.

Sektori i Vlefshmërisë Ajrore kryen funksionet që lidhen me:

Certifikimin e organizatave për mirëmbajtje të mjeteve ajrore dhe komponentëve të tyre, si dhe certifikimin e përputhshmërisë me kushtet e përcaktuara;

Certifikimin e organizatave menaxhuese të vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe certifikimin e përputhshmërisë me kushtet e përcaktuara;

Certifikimin e organizatave trajnuese të mirëmbajtjes (Pjesa-147) dhe licencimin e personelit të mirëmbajtjes (Pjesa-66);

Aprovimin e programeve të mirëmbajtjes të mjeteve ajrore;

Aprovimin e MEL-it dhe ATL-it brenda fushëveprimit të Sektorit;

Detyrat në lidhje me aprovimin e transportuesve ajrorë dhe certifikimin e transportuesve ajrorë dhe aprovimet tjera speciale të kompanive ajrore (RVSM, CAT II, CAT III, MNPS, ETOPS, RNAV, etj.) brenda fushëveprimit të Sektorit;

Implementimin e kontrollit të vazhdueshëm mbi të gjithë bartësit e certifikatave për të siguruar përputhshmërinë me kushtet e përcaktuar.