";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Home | Operacije i plovidbenost | Letačke operacije

Letačke Operacije

Vazdušni operateri koji žele da vrše vazdušne operacije u Republici Kosovo moraju da pribave i poseduju važeći Sertifikat Vazdušnog Operatera (AOC) izdat od strane ACV-a.

Da bi obezbedili neophodne sertifikate i licence, vazdušni operateri moraju da ispune pravne i operativne uslove navedenih u kosovskom, evropskom i ICAO zakonodavstvu. ACV je takođe nadležno telo za gonjenje i upravni postupak ukoliko se ne poštuju relevantni propisi.

Odsek Letačkih operacija vrši nadzor vazdušnih operatera putem procene opštih letačkih operacija, uključujući priručnike za operacije i sisteme kvaliteta. Sve licence za vazdušne operacije podležu odobrenju i kontroli Odseka. Odsek letačkih operacija nadgleda privrednu i privatnu avijaciju. Vrše se procene tehničkih preleta, kao i tehničke procene kosovskih i stranih vazduhoplova. Osim toga, inspektori letačkih operacija monitorišu specifične letove i potvrđuje da li se isti sprovode u skladu sa važećim propisima.

Sertifikacija odnosi se na kompanije privredne avijacije u skladu sa odredbama Uredbe br. 6/2009 (EU-OPS). Sertifikacija obuhvata i vrši funkcije u vezi:

Izdavanja, produženja roka važenja i izmene Sertifikata Vazdušnih Operatera kao i relevantna specijalna odobrenja (CAT II, CAT III, LVTO, MNPS, ETOPS, RNAV, RNP, opasne robe, osnovna obuka letačke posade o bezbednosti kao i testiranje);

Izdavanja odobrenja za vršenje drugih komercijalnih operacija, uključujući pružanje usluga iz vazduha;

Izdavanja Sertifikata Vazdušnog Operatera za nekomercijalne operacije sa kompleksnim vazduhoplovom na motorni pogon;

Sarađuje sa Ministarstvom infrastrukture u postupcima za izdavanje operativnih licenci za komercijalne vazdušne prevoznike;

Sprovođenje kontinuiranog monitorisanja usklađenosti sa predviđenim uslovima i nadzor bezbednosti operacija;

Bezbednosna Procena Stranih Vazduhoplova (SAFA).

Ovaj deo takođe sadrži sve relevantne informacije za operacije komercijalnih helikoptera, i obuhvata usluge iz vazduha, noćne operacije, nekomercijalne operacije kao i prateći pravni okvir.