Home | Licenciranje osoblja

Dozvole vazduhoplovnog osoblja

Svako ko želi da postane pilot, bilo pilot aviona, helikoptera, ultralakih vazduhoplova, jedrelica ili balona na vruć vazduh, mora da prođe jasno definisanu putanju obuke. Ovo obuhvata teoretske lekcije kao i praktičnu obuku za odgovarajući vazduhoplov. Obuka se završava sa ispitom. Nakon osnovne obuke, piloti mogu da pohađaju dodatnu obuku da postanu instruktori, privatni piloti ili komercijalni piloti.

ACV je odgovoran za izdavanje, produžavanje i stavljanje van snage dozvola vazduhoplovnog osoblja - letačkog osoblja i ne-pilotnog osoblja.

Dozvole se izdaju na osnovu završenih programa obuke koji se sprovode za svaku vrstu vazduhoplovnog osoblja, nakon temeljnog procesa ispitivanja. Nakon prvog izdavanja, dozvole se produžavaju nakon određenog vremenskog perioda, kako je predviđeno odgovarajućim uredbama. Detalji o pravilima za ovu vrstu delatnosti mogu se naći odvojeno za svaku vrstu vazduhoplovnog osoblja klikom na ime delatnosti. Dalji detalji o regulisanju ove oblasti mogu se naći u Uredbi br. 7/2009 o dozvolama i ovlašćenjima za vazduhoplovno osoblje - pilote aviona i u Uredbi br. 4/2010 o dozvolama i ovlašćenjima za vazduhoplovno osoblje - pilote helikoptera.

Odsek vazduhoplovnog osoblja vrši postupke vezane za:

Nadgledanje i ocenjivanje sprovođenja međunarodnih propisa, standarda i postupka u okviru njegovog delokruga;
Učešće u harmonizaciji propisa sa međunarodnim propisima i standardima;
Nadgledanje i obezbeđivanje sprovođenja obavezajućih međunarodnih standarda u Republici Kosova;
Vršenje administrativnih i tehničko-stručnih zadataka vezanih za izdavanje dozvola i ovlašćenja vazduhoplovnog osoblja;
Izrada obrazaca i procedura za izdavanje, produžavanje roka, i obnavljanje dozvola i ovlašćenja vazduhoplovnog osoblja;
Odobrenje programa obuke i provera stručnih sposobnosti;
Imenovanje odbora i ispitivača za održavanje ispita za vazduhoplovnog osoblja;
Organizovanje i održavanje ispita za letačko osoblje i osoblje za održavanje vazduhoplova;
Stvaranje spiska eksperata za održavanje ispita i obavljanje overavanja za vazduhoplovno osoblje;
Stvaranje spiska stručnjaka za lekarske procene vazduhoplovnog osoblja;
Upravljanje i kontrola Centralne Banke pitanja za ispite za letačko osoblje i osoblje za održavanje vazduhoplova;
Vođenje registra vazduhoplovnog osoblja, ovlašćenih ispitivača, odobrenih organizacija za obuku vazduhoplovnog osoblja i pravnih lica ovlašćenih za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti;
Sprovođenje inspekcija i nadzora, izdavanje i ukidanje ovlašćenja za organizacije za obuku vazduhoplovnog osoblja;
Kontrola odobrenih bezbednosnih postupaka, programa i sistema kvaliteta organizacija za obuku vazduhoplovnog osoblja.

Deo FCL

Nova Uredba EZ-a koja rukovodi FCL će stupiti na snagu u aprilu 2012, šta će uticati na nosioce pilotskih dozvola. Uredba je poznata kao Deo FCL.