Home | Operacije i plovidbenost | Opasna roba

Opasne materije

Opasne materije su materije ili supstance koje mogu predstaviti opasnost po zdravlje, bezbednost, imovinu ili okruženje.

Odseci Letačkih operacija i Plovidbenosti su odgovorni za odobrenje i kontinuirani nadzor usklađenosti sa propisima avio-kompanija i organizacija uključenih u prevozu opasnih materija vazdušnim putem.

Prevoz opasnih materija vazduhom regulisano je Uredbom br. 6/2011 o Prevozu opasnih materija vazdušnim putem, ICAO Aneksom 18 kao i ICAO Doc. 9284 - Tehničke instrukcije za siguran transport opasnih materija vazdušnim putem.

Uspešno sprovođenje propisa u vezi bezbednog prevoza opasnih materija vazdušnim putem i njihovih ciljeva zavisi u velikoj meri od shvatanja upetljanih rizika od strane svih dotičnih pojedinaca  i od detaljnog poznavanja propisa. Ovo se može postići samo pomoću dosledno planiranih i održavanih programa početne i periodične obuke za sve pojedince uključenih u prevozu opasnih materija.

Vazdušni operateri su odgovorni da obezbeđivaju da početni i periodični programi obuke koji su uspostavljeni, održavani i odobreni od ACV-a ispunjavaju minimalne uslove obuke Tehničke publikacije (TP-17) o odobrenju programa obuke za opasne meterije.

Početni i periodični programi obuke moraju se uspostaviti i održavati od ili u ime:

špeditera opasnih materija, uključujući lica koja paketiraju i lica ili organizacije koje vrše odgovornost špeditera;
vazdušnih operatera;
agencija za prihvat i otpremanje na zemlji koja, u ime vazdušnog operatera, vrše prihvatanje, rukovanje, utovar, istovar, transfer ili druge obrade tereta;
agencija za prihvat i otpremanje na zemlji koja su locirana na aerodromu i koja, u ime vazdušnog operatera, vrše obradu putnika;
agencija, koja nisu locirana na aerodromu i koja, u ime vazdušnog operatera, vrše registraciju putnika;
špeditera; i
agencija koja su uključena u bezbednosnoj kontroli putnika i njihovog prtljaga,

pokrivajuči elemente opasnih materija njihovih odgovornosti kako bi se obezbedilo da ispunjavaju uslove Uredbe br. 6/2011 o Prevozu opasnih materija vazdušnim putem.