Home | Registracija vazduhoplova

Registracija Vazduhoplova

ACV ima isključivu nadležnost za registraciju civilnih vazduhoplovstva u Republici Kosova. Odeljenje za sigurnost letenja u okviru ACV-a drži registar civilnih vazduhoplova registrovanih na Kosovu.

Pre nego što se vazduhoplov može koristiti za letenje, on se mora registrovati. Odredbe o registraciji, državnoj pripadnosti i oznakama vazduhoplova propisanie su Zakonom br. 03/L-051 o civilnom vazduhoplovstvu. Detaljnija pravila o registraciji su sadržana u Uredbi br. 11/2011 o registraciji i označavanju vazduhoplova.

Registar pokazuje vlasnika vazduhoplova, posednika, operatera i detalje vazduhoplova. Štaviše, bilo kakva hipoteka izdata nad vazduhoplovom kao i njihovo obnavljanje, poništenje i izmene u redosledu prioriteta upisuju se u registar vazduhoplova.

Ukoliko vazduhoplov nije ranije registrovan u kosovskom registru civilnih vazduhoplovstva, vlasnik mora podneti zahtev za registraciju koristeći obrazac izrađen od strane ACV-a.

Zahtevu se moraju priložiti sledeći dokumenti:

račun o kupovini ili drugi posedovni list (ili kopija);
potvrda ili obaveštenje o brisanju iz registra od inostranog organa ili potvrda da vazduhoplov nije registrovan u državi proizvodnje;
punomoćje, po potrebi, ili drugi dokumenat kojim se dokazuje pravo vlasništva i pravo potpisa;
ukoliko vazduhoplov ima operatera, posednika ili agenta (osim vlasnika), molimo priložite informacije o operateru vazduhoplova.

Promena vlasništva

Kad vazduhoplov promeni vlasnika, novi vlasnik mora obavestiti ACV o promeni vlasništva. Ovo obaveštenje vrši se korišćenjem istog obrasca kao za novu registraciju.

Ukoliko postoje više od jednog vlasnika, moraju se dati kompletni kontakt podaci za sve vlasnike na obrascu ili na posebnom prilogu. Svi vlasnici moraju takođe da potpišu obrazac o obaveštenju ili ako je potrebno da predstave punomoćje.

Sledeći dokumenti moraju se priložiti obaveštenju:

račun o kupovini ili drugi posedovni list (ili kopija);
prethodno uverenje o registraciji u originalu;
punomoćje, po potrebi, ili drugi dokumenat kojim se dokazuje pravo vlasništva i pravo potpisa;
ukoliko vazduhoplov ima operatera, posednika ili agenta (osim vlasnika), molimo priložite informacije o operateru vazduhoplova.

Za dokumente se plača naknada. Naknade za uslugu su zasnovane na Uredbi br. 7/2011 o tarifama koje prikuplja ACV. Vreme obrade je oko nedelju dana.

Obaveštenje o prodaji i brisanje iz registra

Prodavac vazduhoplova može da obavesti ACV o prodaji koristeći obrazac o obaveštenju o prodaji. Ako prodavac želi da prekid vlasništva bude zabeležen u registru vazduhoplova, račun o kupovini mora biti priložen uz obaveštenje.

Zahtev za brisanje vazduhoplova iz registra vazduhoplova može se podneti ACV-u korišćenjem posebnog obrasca. U slučaju kad je vazduhoplov prodat u drugu državu, nova država registracije mora se navesti u odeljku “Razlozi za brisanje”. Prvobitno uverenje o registraciji mora biti priloženo uz zahtev.