Ballina | Operimet dhe vlefshmëria ajrore | Mallërat e rrezikshme

Konsultime

 

AAC-ja nxjerr akte nënligjore në mbështetje të dispozitave të Ligjit për Aviacionin Civil.

Gjatë procesit të hartimit të akteve nënligjore, AAC-ja aplilkon një proces transparent të konsultimit të publikut, me ç'rast ofrohen mundësi për të gjitha palët e interesuara t'i japin vërejtjet, sugjerimet dhe komentet e tyre. Këto informacione më pas analizohen nga strukturat e AAC-së brenda një afati të caktuar dhe adresohen në mënyrën e duhur. Është obligim i të gjitha strukturave të AAC-së të cilat propozojnë një akt nënligjor që të marrin në konsideratë vërejtjet e palëve të interesit.

Ne veprojmë kështu, sepse besojmë se vetëm me njohjen e nevojave reale të palëve të interesit, hisedarëve dhe publikut të gjerë, mund të rregullohet një fushë e caktuar. Me anë të këtij procesi AAC-ja fiton njohuri konkrete për gjendjen dhe situatën e palëve të interesit, nevojën për veprime si dhe përshtatshmërinë e masave që planifikohen të ndërmerren.

Pas përfundimit të procesit të konsultimit të publikut aktet nënligjore nënshkruhen nga drejtori i përgjithshëm dhe vihen në fuqi.

 

Dokumentet në proces të konsultimit publik

 

Asnjë.

 

Procesi i konsultimit publik do të mbetet i hapur për pranim të komenteve dhe/ose sugjerimeve nga të gjitha palët, deri më 28 janar 2016. Çdo koment dhe/ose sugjerim mund të dorëzohet nëpërmes adresës elektronike : Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript për ta parë ose në formë të shkruar ( me formular përkatës) duke përfillur procedurën e përcaktuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2012 për procedurat e konsultimit publik të palëve të interesit.

Çdo koment/sugjerim i dhënë në lidhje me projekt-rregulloren, do të shqyrtohet dhe do të mirret në konsiderim para se verzionet pëfundimtare te këtyre rregulloreve të hyjnë në fuqi në përputhje me Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2012 për procedurat e konsultimit publik të palëve të interesit.

 

Formular për konsultim publik.

 

 

Raportet nga Konsultimet e Mëparshme

-Rregullore për sistemet e fluturakeve pa pilot me peshë deri në 20 kg

-Rregullore për njësitë matëse që përdoren në operime nga ajri dhe tokaTitulli paraprak ka qenë “Rregullore për fluturaket pa pilot me peshë deri në 25 kg”. Pas konsolidimit të projekt-rregullores dhe hulumtimit të akteve juridike përkatëse të BE-së, është vendosur që pesha e fluturakeve pa pilot të jetë deri në 20 kg.