";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Home | Usluge vazdušne navigacije

Usluge Vazdusne Navigacije

Odeljenje za usluge vazdušne navigacije (ANS) je odgovorno za regulisanje, nadgledanje, kontrolisanje, certifikaciju i sveopšti nadzor sigurnosti davaoca usluga vazdušne navigacije (ANSP) unutar Republike Kosovo. Ono garantije da su regulativa i sigurnosni standardi ANSP-a u skladu sa Standardima i Preporučenim Praksama ICAO-a i regulative (acquis) EU-a vezano za vazduhoplovstvo, uključujući i pravila EUROCONTROL-a. Odeljenje ANS-a je odgovorno za certifikaciju, te kasnije nadgledanje sigurnosti ANSP-ova unutar Republike Kosovo, koji pružaju sledeće usluge:

  • Kontrola vazdušnog saobraćaja (ATC);
  • Komunikacija, navigacija i nadzor (CNS);
  • Služba vazduhoplovnog informisanja (AIS) i
  • Meteorološke usluge (METEO).

Odeljenje ANS-a je odgovorno za licenciranje kontrolora letenja (ATCO) i kontrolu njihovog zdravstvenog stanja i njihove sposobnosti.

ACVK-u je dodeljena uloga Nacionalnog Nadzornog Autoriteta (NSA), određeno Pravilnikom (EC) Br. 549/2004 Evropskog Parlamenta i Saveta od dana 10. marta 2004, kojom će osnovati potrebnu strukturu za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba.

Odeljenje ANS-a garantuje da će aeronautičke informacije biti objavljene u Zborniku vazduhoplovnih informacija (AIP) i da će iste biti dostupne operatorima koji operišu unutar vazdušnog prostora Kosova.


Uredbe
 
Tehničke Publikacije
 
Obrasci