Home | News

Latest News

CAA has issued Regulation no. 7/2014 on Operation of Aircraft

Director General of Civil Aviation Authority of Kosovo has signed Regulation no. 7/2014 on Operation of Aircraft. This Regulation lays down requirements on Operation of Aircraft in accordance with respective Standards and Recommended Practices (SARPs) of the International Civil Aviation Organization (ICAO), laid down in Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, 1944. The regulation enters into force on 17 April 2014.

Buletini 38 - prill 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 38 të AAC-së për muajin shkurt 2014.

Në këtë numër:

- Në Maqedoni u mbajt një takim rajonal bashkëpunimi
- Inspektorët e AACSH-së autorizohen të auditojnë në Kosovë
- Ndërrimet në njësinë J3 Air të KFOR-it
- Rregullohen sistemet e mjeteve ajrore pa pilot
- Vizita e delegacionit të Byrosë së Sigurisë së Transportit (TSB) të Hungarisë në AAC
- Sezoni Veror 2014 i fluturimeve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”
- Programi nxitës synon rritjen e trafikut në Aeroportin e Prishtinës
- Autorial nga Kreshnik Gashi: Misteri i fluturimit MH 370
- Viti 2013 – Shumë i sigurt për aviacionin civil
- Ndihma shtetërore në aviacion: KE-ja ka miratuar udhëzime të reja për ndihmën shtetërore për aeroportet dhe kompanitë ajrore
- Një Pyetje: Çfarë domethënie kanë shiritat në uniformën e ekuipazhit?

Lexim të këndshëm!

CAA has approved PIA Adem Jashari incentive program

Through Decion no. 02/ZDP/VE/2014 of 6 March 2014, CAA Director General has approved the incentive program of PIA Adem Jashari operator - LKIA. Decision (in Albanian) and the incentive program are published on CAA's website.

Buletini 37 - mars 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 37 të AAC-së për muajin shkurt 2014.

Në këtë numër:

- Publikohet “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013”
- AAC-ja prezantoi rregullat mbi aviacionin e përgjithshëm
- Të rejat legjislative nga AAC-ja
- Zhvillime të reja në sektorin e mjekësisë aeronautike në AAC
- Statistikat e destinacioneve të mëtejme
- Autorial nga Minir Istrefi, Inspektor i aerodromeve: Mbrojtja e aeroporteve nga goditjet e rrufesë
- Intervistë me hobistët e aviacionit: Aviacioni si hobi: mënyra tjetër për të qenë afër aviacionit
- A e keni ditur se: 1086 udhëtarë janë bartur me Boeing 747?
- Një pyetje: Çka do të thotë TCAS?

 

Lexim të këndshëm!

 • Rritje e numrit të udhëtarëve edhe në shtator
 • AAC-së i jepet qasja në AirbusWorld.com
 • Parandalimi i të paevitueshmes, autorial nga Kreshnik Gashi,  Kryesues i KHAIA
 • Publikohet Aneksi 19 i ICAO-s mbi menaxhimin e sigurisë, autorial nga Lendita Kika-Berisha, Menaxhere e cilësisë në AAC
 • AAC e Kosovës dhe AAC e Maqedonisë auditojnë së Bashku M-NAV-in
 • Patrick ky merr drejtimin e EASA-s
 • Fluturimet e para të Bombardier CSeries dhe Boeing 787-9
 • Boeing dhe Airbus publikojnë parashikimet e tyre 20-vjeçare për industrinë e aviacionit
 • A mundet një dokument të ndikojë në siguri?
 • Një pyetje: Si identifikohet një aeroport nga qielli?
Normal 0 false false false SQ X-NONE X-NONE

Publikohet “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013”

Në fund të muajit shkurt AAC-ja ka publikuar raportin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013” në të cilin janë përmbledhur të gjitha ndodhitë e raportuara në AAC gjatë vitit 2013. Në bazë të legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, “ndodhia” nënkupton një pengesë operacionale, defekt, gabim apo rrethana të tjera të parregullta që ka ndikuar apo do të mund të ndikonte në sigurinë e fluturimit. Raportimi i ndodhive kontribuon në përmirësimin e sigurisë së aviacionit civil duke mundësuar njohuri më të thellë të ndodhive dhe duke lehtësuar analizimin dhe monitorimin e trendëve për të iniciuar hapa korrektues.

Gjatë vitit 2013 në AAC janë raportuar gjithsej 179 ndodhi të cilat janë klasifikuar dhe kategorizuar varësisht nga ndikimi në sigurinë e aviacionit si dhe nga natyra e tyre. Këto raportime janë bërë nga personeli i Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” LKIA, Ofruesi i Shërbimeve të Navigimit Ajror dhe nga kompanitë ajrore. “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara” përmban statistikat e këtyre ndodhive, një përshkrim të shkurtë për secilën kategori të ndodhive, si dhe përshkrimin e disa ndodhive të përzgjedhura. Gjithashtu, të bashkangjitura janë edhe shtojcat që më detajisht shpjegojnë rëndësinë dhe efektet e ndriçimit të aeroplanëve me dritë laserike  dhe fluturimi në kushte atmosferike të këqija.

Raportimi i  ndodhive të pranuara gjatë vitit 2013 në bazë të klasës

Nga numri i përgjithshëm i ndodhive të raportuara, 129 janë klasifikuar si “ndodhi pa ndikim në siguri”, 42 si “incident i konsiderueshëm”, 6 si “incident i madh” dhe 2 si “incident serioz”.  Shumica nga incidentet e raportuara kanë pasur të bëjnë me sulme laserike dhe me ndodhi gjatë operimeve tokësore. Në dokumentin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013” më detajisht janë të përshkruar edhe disa ndodhi të përzgjedhura.

Me qëllim të caktimit të rregullave mbi Raportimin e Ndodhive në Aviacionin Civil, në vitin 2009 AAC-ja ka nxjerr Rregulloren nr. 1/2009 mbi raportimin e ndodhive në aviacionin civil. Qëllimi i vetëm i raportimit  të ndodhive është parandalimi i  aksidenteve dhe incidenteve,  dhe jo  atribuimi i fajësisë apo përgjegjësisë.

Dokumentin “Pasqyra e Ndodhive të Raportuara 2013” mund të gjeni këtu.


Ndodhitë e aviacionit të raportuara në Kosovë gjatë vitit 2013. Ngritja e numrit të ndodhive gjatë verës është si rezultat i numrit më të lartë të operimeve. Gjatë këtyre muajve AAC-ja pranoi 14 raportime të ndriçimeve me laser dhe 8 raportime të goditjeve të shpezëve.

Buletini 36 - shkurt 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 36 të AAC-së për muajin shkurt 2014.

Në këtë numër:

- AAC-ja shpreh shqetësimin për rastet e ndriçimit të aeroplanëve me laser

- Qielli i Vetëm Evropian: Programi ISIS II mbështet Republikën e Kosovës në zbatimin e detyrimeve ligjore në fushën e navigacionit ajror

- Të rejat legjislative në fushën e aviacionit civil nga Ministria e Infrastrukturës

- Pjesëmarrja e AAC-së së Kosovës në takimin e tetë të PKA-së

- Dita e Vitit të Ri 2014 shënoi 100 vjet të aviacionit komercial

- Rezultatet globale të sigurisë së fluturimeve për vitin 2013

- Autorial nga z. Kushtrim Musa: Inspektorët e AACK-së përfshihen në listën e inspektorëve të AAC-së së Shqipërisë

- Intervistë me z. Ilir Mehmedi: Një karrierë e pasur profesionale e kurorëzuar me titullin doktor shkence në aviacion

-Një pyetje: Sa janë të qëndrueshëm xhamat në kabinë të aeroplanit?

 

Lexim të këndshëm!

 • Rritje e numrit të udhëtarëve edhe në shtator
 • AAC-së i jepet qasja në AirbusWorld.com
 • Parandalimi i të paevitueshmes, autorial nga Kreshnik Gashi,  Kryesues i KHAIA
 • Publikohet Aneksi 19 i ICAO-s mbi menaxhimin e sigurisë, autorial nga Lendita Kika-Berisha, Menaxhere e cilësisë në AAC
 • AAC e Kosovës dhe AAC e Maqedonisë auditojnë së Bashku M-NAV-in
 • Patrick ky merr drejtimin e EASA-s
 • Fluturimet e para të Bombardier CSeries dhe Boeing 787-9
 • Boeing dhe Airbus publikojnë parashikimet e tyre 20-vjeçare për industrinë e aviacionit
 • A mundet një dokument të ndikojë në siguri?
 • Një pyetje: Si identifikohet një aeroport nga qielli?

Komunikatë për media: Ndriçimi i aeroplanëve me dritë laserike

Gjatë vitit të kaluar dhe sivjet është raportuar një numër i konsiderueshëm i rasteve te drejtimit të dritës së laserëve në aeroplanë civilë.

Drejtimi i dritës laserike në një aeroplan civil, gjegjësisht në kabinën e pilotëve, në fazën e përgatitjes për aterrim, gjatë aterrimit, apo gjatë fazës se ngjitjes, kur aeroplani ndodhet në lartësi të ulët, ndër të tjera mund të shkaktojë një verbim momental të pilotëve dhe potencialisht mund ta rrezikojë sigurinë e fluturimit.

Ndërhyrjet e tilla, që konsiderohen si rrezikim i operimeve të aviacionit civil, janë të dënueshme sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Policia e Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil dhe ANP “Adem Jashari” – Kontrolli Ajror kanë zhvilluar një procedurë reagimi, e cila mundëson që patrullat e policisë të jenë brenda pak minutash në vendin e identifikuar të burimit të rrezes laser që i është drejtuar një aeroplani.

Edhe pse për dikë mund të duket si lojë, kjo lojë rrezikon jetë njerëzish dhe autori i veprës mund të përfundojë në burg.

Kurrë mos i ndriçoni aeroplanët me dritë laseri!

AAC-ja mat kënaqshmërinë me shërbimet e saj

Sikurse në vitin 2012, edhe në dhjetor të 2013-s, AAC-ja ka bërë matjen e kënaqshmërisë së shfrytëzuesve të shërbimeve që i ofron ky autoritet.

Përmes një pyetësori të shkurtër, AAC-ja ka kërkuar mendimin e atyre që mund të vlerësojnë nivelin dhe cilësinë e dokumenteve që i harton AAC-ja, shërbimeve gjatë certifikimeve dhe licencimeve të ndryshme, aktiviteteve mbikëqyrëse të AAC-së te operatorët e aviacionit civil, etj.
Një numër i madh i atyre që janë përzgjedhur për t’u pyetur nga industria e aviacionit, i është përgjigjur pyetësorit të AAC-së.

Përgjigja që AAC-ja ka pranuar nga pyetësori është mjaft e kënaqshme dhe tregon se industria që rregullohet nga ky autoritet beson se AAC-ja harton me qartësi dhe saktësi rregulloret, manualet udhëzues dhe dokumentet tjera, se personeli i AAC-së është gjithmonë i gatshëm të asistojë industrinë, se transparenca nuk mungon në këtë autoritet dhe se kompetenca dhe profesionalizmi i personelit është në një nivel mjaft të lartë. Respondentët i janë përgjigjur pyetësorit elektronik përmes një web platforme, e cila ka ofruar edhe mundësinë e anonimitetit për ata që nuk kanë dashur të identifikohen.

Përveç matjes së jashtme, AAC-ja ka realizuar edhe matjen e brendshme të kënaqshmërisë, e cila bëhet çdo vit me qëllim të marrjes së rekomandimeve për përmirësim nga vetë personeli i AAC-së.

Rekomandimet nga të dyja matjet janë shqyrtuar në mbledhjen për rishikim të menaxhimit, e cila si çdo vit, është mbajtur në AAC gjatë dhjetorit. Një numër i madh i rekomandimeve nga matja e kënaqshmërisë ka zënë vend në planin e veprimit të AAC-së për vitin 2014.

Matja e kënaqshmërisë së shfrytëzuesve të shërbimeve të AAC-së bëhet në kuadër të mirëmbajtjes së sistemit për menaxhim të cilësisë dhe në mbështetje të zbatimit të politikës së AAC-së për përmirësim të vazhdueshëm të sistemit të brendshëm të punës.

Shikoni prezantimin me rezultatet e dala nga kjo matje.

Buletini 35 - janar 2013

Kemi botuar Buletinin nr. 35 të AAC-së për muajin janar 2013.

Në këtë numër:

- Editorial nga Drejtori i përgjithshëm i AAC-së

- Rritje e numrit të udhëtarëve në ANP “Adem Jashari” prej 6.6% gjatë vitit 2013

- AAC-ja ka bërë matjen e kënaqshmërisë me shërbimet e saj

- Risitë legjislative: AAC -ja ka nxjerrë tri rregullore të reja në dhjetor

- Ripërtërihen licencat e kontrollorëve të trafikut ajror të ANP “Adem Jashari” – Kontrolli Ajror

- Procesi i certifikimit të ANP “Adem Jashari” - Kontrolli Ajror

- Mbahet takimi i pestë i JSPA –së

- AAC-ja e Kosovës asistoi në auditimet e realizuara në ofruesit e shërbimeve të navigacionit ajror në Maqedoni dhe Shqipëri

- Autorial nga znj. Besnike Ukmata: Rregullat mbi prezantimin e çmimit të biletave ajrore

- Pjesa e dytë e intervistës me z. Stavri Vesho

- Një Pyetje: Si aterron aeroplani në mjegull ?

 

Lexim të këndshëm!

 • Rritje e numrit të udhëtarëve edhe në shtator
 • AAC-së i jepet qasja në AirbusWorld.com
 • Parandalimi i të paevitueshmes, autorial nga Kreshnik Gashi,  Kryesues i KHAIA
 • Publikohet Aneksi 19 i ICAO-s mbi menaxhimin e sigurisë, autorial nga Lendita Kika-Berisha, Menaxhere e cilësisë në AAC
 • AAC e Kosovës dhe AAC e Maqedonisë auditojnë së Bashku M-NAV-in
 • Patrick ky merr drejtimin e EASA-s
 • Fluturimet e para të Bombardier CSeries dhe Boeing 787-9
 • Boeing dhe Airbus publikojnë parashikimet e tyre 20-vjeçare për industrinë e aviacionit
 • A mundet një dokument të ndikojë në siguri?
 • Një pyetje: Si identifikohet një aeroport nga qielli?

CAA has issued Regulation no. 6/2013 on Rules of the Air

Director General of Civil Aviation Authority of Kosovo has signed Regulation no. 6/2013 on Rules of the Air. This Regulation lays down requirements on the Rules of the Air in accordance with respective Standards and Recommended Practices (SARPs) of the International Civil Aviation Organization (ICAO), laid down in Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation, 1944.

Buletini 34 - dhjetor 2013

Kemi botuar Buletinin nr. 34 të AAC-së për muajin dhjetor 2013.

Në këtë numër:

- ANP “Adem Jashari” pajiset me certifikatën e operimit të aerodromit për terminalin e ri

- U mbajt takimi midis autoriteteve aeronautike kosovare dhe hungareze

- Dritan Gjonbalaj rizgjedhet Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së

- Paragllajdistët kosovarë marrin pjesë në garën evropiane në Itali

- Punëtori nga EASA për Programin Shtetëror të Sigurisë

- Zgjedhet Presidenti i ri i Këshillit të ICAO-së

- Licencohen edhe dy kontrollorë të trafikut ajror nga gjenerata e tretë

- EASA lejon përdorimin e pajisjeve elektronike në bord

- Sa kanë në të vërtetë fitim kompanitë ajrore nga një fluturim?

- Intervistë me z. Stavri Vesho: Zhvillimi i aviacionit shqiptar ndër vite

- Një pyetje: A përdorin aeroplanët goma të dimrit?

Lexim të këndshëm!

 • Rritje e numrit të udhëtarëve edhe në shtator
 • AAC-së i jepet qasja në AirbusWorld.com
 • Parandalimi i të paevitueshmes, autorial nga Kreshnik Gashi,  Kryesues i KHAIA
 • Publikohet Aneksi 19 i ICAO-s mbi menaxhimin e sigurisë, autorial nga Lendita Kika-Berisha, Menaxhere e cilësisë në AAC
 • AAC e Kosovës dhe AAC e Maqedonisë auditojnë së Bashku M-NAV-in
 • Patrick ky merr drejtimin e EASA-s
 • Fluturimet e para të Bombardier CSeries dhe Boeing 787-9
 • Boeing dhe Airbus publikojnë parashikimet e tyre 20-vjeçare për industrinë e aviacionit
 • A mundet një dokument të ndikojë në siguri?
 • Një pyetje: Si identifikohet një aeroport nga qielli?