";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Ballina | 2009
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Regulations 2009

Rregullore 01-2009 Raportimi i ndodhive në aviacionin civil
Rregullore 02-2009 Regjistrimi dhe shenjezimi i mjeteve ajrore
Rregullore 03-2009 Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil
Rregullore 04-2009 Rregullat zbatuese për sigurinë e aviacionit dhe certifikimin mjedisor të avionëve dhe prodhimeve, pjesëve dhe pajisjeve të ngjashme, si dhe për çertifikimin e organizatave të dizenjimit dhe prodhimit - shfuqizuar me Rregulloren nr. 6/2015
Rregullore 05-2009 Vlefshmeria ajrore e vazhdueshme e aeroplaneve dhe prodhimeve aeronautike, pjeseve, si dhe aprovimi i organizatave dhe personelit te perfshire ne keto detyra - shfuqizuar me Rregulloren 7/2015
Rregullore 06-2009 Harmonizimi i kërkesave teknike dhe procedurave administrative në aviacionin civil - shfuqizuar me Rregulloren 4/2015
Rregullore 07-2009 Licencat dhe autorizimet - pilotet e aeroplaneve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
Rregullore 08-2009 Vendosja e kornizes per krijimin e Qiellit te Vetem Evropian
Rregullore 09-2009 Ofrimi i sherbimeve te navigacionit ajror ne Qiellin e Vetem Evropian
Rregullore 10-2009 Organizimi dhe shfrytezimi i hapesires ajrore ne Qiellin e Vetem Evropian
Rregullore 11-2009 Nderveprueshmeria e rrjetit te menaxhimit te trafikut ajror evropian
Rregullore 12-2009 Kërkesat e përbashkëta për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 7/2012
Rregullore 13-2010 Mbikëqyrja e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 6/2012
Rregullore 14-2009 Vendosja e sistemit për garantimin e sigurisë së softuer-it që duhet të implementohet nga OSHNA