Konsultim Publik

Konsultim Publik

AAC-ja nxjerr akte nënligjore në mbështetje të dispozitave të Ligjit për Aviacionin Civil.

Gjatë procesit të hartimit të akteve nënligjore, AAC-ja aplilkon një proces transparent të konsultimit të publikut, me ç’rast ofrohen mundësi për të gjitha palët e interesuara t’i japin vërejtjet, sugjerimet dhe komentet e tyre. Këto informacione më pas analizohen nga strukturat e AAC-së brenda një afati të caktuar dhe adresohen në mënyrën e duhur. Është obligim i të gjitha strukturave të AAC-së të cilat propozojnë një akt nënligjor që të marrin në konsideratë vërejtjet e palëve të interesit.

Ne veprojmë kështu, sepse besojmë se vetëm me njohjen e nevojave reale të palëve të interesit, hisedarëve dhe publikut të gjerë, mund të rregullohet një fushë e caktuar. Me anë të këtij procesi AAC-ja fiton njohuri konkrete për gjendjen dhe situatën e palëve të interesit, nevojën për veprime si dhe përshtatshmërinë e masave që planifikohen të ndërmerren.

Pas përfundimit të procesit të konsultimit të publikut aktet nënligjore nënshkruhen nga drejtori i përgjithshëm dhe vihen në fuqi.

 

Në konsultim publik:

 

Të kaluara:

Rregulloret

Publikimet Teknike

Formularët

FRM 1

Formular për konsultim publik

Tarifat

Raportet

Raport nr. 3/2015

Për konsultimin publik të palëve të interesit

1

Projekt-rregullore mbi aerodromet e regjistruara

Raport nr. 1/2015

Mbi konsultimin publik të palëve të interesit

7/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Raport nr. 6/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Projekt-rregullore nr. 8/2014

Mbi kushtet dhe menyrën e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Raport nr. 5/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Raport nr. 4/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Raport nr. 3/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Raport nr. 2/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

1/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

2

Procesverbali nga mbledhja për konsultim publik

Raport nr. 5/2013

Për konsultimin publik të palëve të interesit

4/2013

Për konsultimin publik të palëve të interesit

2/2013

Për konsultimin publik të palëve të interesit

3/2013

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Raport nr. 1/2013

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Raport nr. 02/2012

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Raport nr. 1/2012

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Kontaktet