Licencimi i personelit

Licencimi i personelit

Çdokush që dëshiron të bëhet pilot, qoftë për aeroplan, helikopter, mjet ajror mikro-të-lehtë, velor, planer apo balonë me ajër të nxehtë, duhet të kalojë një trajektore trajnimi të përcaktuar qartë. Kjo përfshin ligjërata teorike, si dhe trajnimin praktik në mjetit ajror në fjalë. Trajnimi përfundon me një provim.

AAC-ja është përgjegjëse për lëshimin, ripërtëritjen dhe revokimin e licencave për:

  • Ekuipazh të fluturimit (licenca të pilotëve dhe provimeve teorike, ekuipazhit të kabinës, organizatave trajnuese, organizatave vlerësuese për aftësi të gjuhëve, organizatave të aprovuara për trajnime në simulator, etj.);
  • Personel të mirëmbajtjes së mjeteve ajrore (licenca për Pjesën-66 dhe provimet teorike, organizata për Pjesën-147, etj.);
  • Licenca të kontrollorëve të trafikut ajror dhe organizatave për trajnimin të kontrollorëve të trafikut ajror;
  • Licenca të dispeçerëve të fluturimit dhe Oficerëve për operime ajrore; dhe
  • Certifikata mjekësore.

Licencat lëshohen në bazë të programeve të kryera të trajnimit, të cilat mbahen për secilin lloj të personelit të aviacionit, pas një procesi të ekzaminimit të plotë. Pasi të jetë lëshuar, licenca duhet të ripërtërihet pas një periudhe të caktuar kohore të përcaktuar me legjislacionin përkatës. Detajet për rregullat për këtë lloj aktiviteti mund të gjenden veç e veç për secilin lloj të personelit të aviacionit duke klikuar mbi emrin e aktivitetit në rregulloren përkatëse.

Rregulloret

07-2015

për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike

05-2015

qe percakton kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me personelin e ekuipazhit ajror te aviacionit

04-2014

Zbatimi i Aneksit 1 - Licencimi i Personelit

04-2010

Licencat dhe autorizimet - pilotet e helikoptereve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

01-2010

Rregullorja mbi kërkesat mjekësore për licencimin e ekuipazhit të fluturimit (JAR-FCL3) - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

07-2009

Licencat dhe autorizimet - pilotet e aeroplaneve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

03-2009

Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil

Publikimet Teknike

TP 22

Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit apo privilegjeve të instruktorit

Formularët

AAC-DSF-GAT-FRM 11

Aprovimi për fluturimin solo

AAC-DSF-GAT-FRM 09

Aplikacion për lëshimin e licencës

AAC-DSF-GAT-FRM 08

Formularë aplikimi për lëshimin/vazhdimin/përtëritjen e autorizimit të ekzaminuesit

AAC-DSF-GAT-FRM 05

Aplikacion për provim për marrjen e licencave dhe gradimeve

AAC-DSF-GAT-FRM 03

Aplikacion për konvertimin e licencës së huaj

AAC-DSF-GAT-FRM 02

Aplikacion për njohjen e licencës së huaj

AAC-DFS-GAT-FRM 23

Formularë aplikimi për provim teorik dhe praktik - HPL

140

Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147

139

Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)

138

Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)

137

Application for Approval of Training Programme-s

136

Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training

135

Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training

033

Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body

Tarifat

Raportet

Kontaktet