Licencimi i personelit

Ekuipazhi i fluturimit

Licencat e Pjesës-FCL

Licencat e Pjesës-FCL janë licenca të pilotëve, të lëshuara sipas dispozitave të rregulloreve të mëposhtme:

Licencat e Pjesës-FCL lëshohen për këto kategori të mjeteve ajrore:

  • Aeroplan
  • Helikopter
  • Anije ajrore (Airship)
  • Planer
  • Balonë
  • Fuqi-ngritëse (Powered-lift)

 

Licencat kombëtare të pilotëve

Licencat kombëtare të pilotëve janë licenca të lëshuara sipas dispozitave të Ligjit nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil, dhe rregulloreve implementuese të tij për të gjitha mjetet ajrore të cilat nuk përfshihen me dispozitat e Rregullores nr. 3/2009 (Rreg. KE 216/2008).

Licencat kombëtare të pilotëve lëshohen për këto kategori të mjeteve ajrore:

  • Velor
  • Deltaplan
  • Paraglajder

Rregulloret

05-2015

qe percakton kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me personelin e ekuipazhit ajror te aviacionit

03-2009

Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil

Publikimet Teknike

Formularët

Tarifat

Raportet

Kontaktet