Operimet dhe vlefshmëria ajrore

Operimet dhe vlefshmëria ajrore

Kjo faqe sjell të bashkuar ekspertizën e Sektorëve të Operimeve dhe Vlefshmërisë Ajrore të Departamentit të Sigurisë së Fluturimeve brenda Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës (AAC-së) si dhe ofron vegëza të dobishme të legjislacionit te aplikueshëm kombëtar dhe ndërkombëtar.

Kjo faqe përmban të gjitha informacionet e nevojshme të lidhura me certifikimin dhe mbikëqyrjen në lidhje me fluturimet me aeroplan, helikopter dhe mjetet tjera të transportit ajror. Këtu mund të gjeni gjithashtu informacione në lidhje me operimet e specializuara, transportin e mallrave të rrezikshme, fluturimet rekreative, organizatat dhe personelin e certifikuar, rregulloret për regjistrimin e mjeteve ajrore si dhe legjislacionin që ka të bëjë me vlerësimin e sigurisë së mjeteve të huaja ajrore (SAFA).

Qëllimi i kësaj faqeje është që të ofrojë një pasqyrë të plotë në lidhje me certifikimin, operimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ajrore dhe të nxjerrë në pah çështjet e rëndësishme të sigurisë.

Fushat e listuara në të majtë përmbajnë strukturën e aplikueshme rregullatore të cilën duhet ta përmbushë industria e aviacionit, informacionet e aplikueshme dhe materialet relevante udhëzuese.

Rregulloret

03-2017

Tarifat dhe detyrimet e vendosura nga EASA

01-2017

Sistemet e mjeve ajrore pa pilot (SAP)

14-2015

Prioritizimi i inspektimeve në platformë të mjeteve ajrore që përdorin aeroportet e Komunitetit

13-2015

Mbledhja dhe shkëmbimi i informatave mbi sigurinë e mjeteve ajrore të cilat përdorin aeroportet e Komunitetit

12-2015

Themelimi i listës së Komunitetit të Transportuesve Ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve

11-2015

Percaktimi i rregullave implementuese per listen e komunitetit te transportuesve ajrore te cilet i nenshtrohen ndalimit te operimeve brenda Komunitetit

09-2010

Implementing rules for the dissemination to interested parties of information on civil avition occurrences

03-2009

Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil

01-2009

Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil

Publikimet Teknike

Formularët

AACK/DSF/GEN-FRM 24

Formular aplikimi për aprovim dhe regjistrim të sistemit të mjetit ajror pa pilot (SAP)

AACK/DSF/GAT-FRM 25

Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot

AACK/DSF/GAT-FRM 26

Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)

AACK/DSF/GAT-FRM 27

Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Tarifat

Raportet

Kontaktet

Kushtrim Musa

Drejtor – Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

E-mail: kushtrim.musa@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.105

 

Bajram Xhemaili

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102

 

Istref Nimani

Inspektor i Aviacionit të Përgjithshëm

E-mail: istref.nimani@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.131

 

Skender Ahmeti

Zyrtar i Operimeve me Helikopter

E-mail: skender.i.ahmeti@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.125

 

Leonora Ibraj

Zyrtare e Aviacionit të Përgjithshëm

E-mail: leonora.ibraj@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.132