Vlefshmëria ajrore

Prodhimi

Një organizatë përgjegjëse për prodhimin e produkteve, pjesëve dhe pajisjeve duhet të demonstrojë aftësitë e saj në përputhje me Rregulloren nr. 6/2015 (Rreg. KE 748/2012).

Mjete ajrore dhe komponentët e mjeteve ajrore mund të prodhohen nga organizatat e aprovuara të prodhimit të mjeteve ajrore – POA (Production Organisation Approval).

Rregulloret

06-2015

rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve ajrore

Publikimet Teknike

Formularët

Tarifat

Raportet

Kontaktet

Bajram Xhemaili

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102