Publikimet e fundit

07-2017

Metodat e punës së Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit për kryerjen e inspektimeve të standardizimit dhe për monitorimin e implementimit të rregullave të Aneksit të Rregullores së AAC-së nr. 3/2009

06-2017

Ndryshimi i rregullores së AAC-së Nr. 3/2009 në lidhje me Rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit

05-2017

Rregullat e hollësishme mbi gjobat dhe pagesat ndëshkuese periodike në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 03/2009

04-2017

Përcaktimi i kërkesave teknike dhe procedurave administrative lidhur me operimet ajrore të operatorëve të vendeve të treta në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 3/2009

03-2017

Tarifat dhe detyrimet e vendosura nga EASA

02-2017

Përcaktimi i kërkesave për përdorimin e hapësirës së përbashkët ajrore dhe procedurat operative për shmangien e përplasjeve në ajër

01/2017

Qarkore Sigure Nr. 01/2017