Publikimet e fundit

AACK/DSF/AIW-FRM 004a

Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Vlefshmërisë Ajrore (CofA)

AACK/DSF/AIW/EASA Form 21

Kërkesa për leje për fluturim (PtF)

AACK/DSF/AIW-FRM 009a

Kërkesa për lëshimin e certifikatës së zhurmës

AACK/DSF/AIW-FRM 010

Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Verifikimit të Vlefshmërisë Ajrore (ARC)

AACK/DSF/AIW-FRM 012a

Kërkesa për aprovimin e programit të mirëmbajtjes së mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 012b

Programi i mirëmbajtjes - Lista e përputhshmërisë Pjesa M

AACK/DSF/AIW-FRM 013

Kërkesa për ndarjen e kodit Mode S

AACK/DSF/AIW-FRM 017

Kërkesa për aprovimin e devijimit nga programi i mirëmbajtjes së mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 023a

Kërkesa për aprovimin e sistemit të librit teknik të mjetit ajror