Publikimet e fundit

AACK/DSF/AIW/REG-FRM 01

Kërkesë për regjistrimin e mjetit ajror në Regjistrin e Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës

AACK/DSF/AIW/REG-FRM 02

Kërkesë për largimin e mjetit ajror nga Regjistri i Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës

AACK/DSF/DG-FRM 01

Aplikacion për aprovimin/lirimin e bartjes së mallrave të rrezikshme nën rrethana të veçanta

AACK/DSF/DG-FRM 02

Aplikacion për leje për bartjen e armëve, municionit, eksplozivëve, gazrave të dëmshme ose helmuese, karburanteve nukleare dhe materialeve radioaktive

AACK/DSF/DG-FRM 03

Aplikacion për lëshimin/ripërtëritjen e certifikatës për mallrat e rrezikshme