Publikimet e fundit

AACK/DSF/AIW-FRM 009a

Kërkesa për lëshimin e certifikatës së zhurmës

AACK/DSF/AIW-FRM 010

Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Verifikimit të Vlefshmërisë Ajrore (ARC)

AACK/DSF/AIW-FRM 012a

Kërkesa për aprovimin e programit të mirëmbajtjes së mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 012b

Programi i mirëmbajtjes - Lista e përputhshmërisë Pjesa M

AACK/DSF/AIW-FRM 013

Kërkesa për ndarjen e kodit Mode S

AACK/DSF/AIW-FRM 017

Kërkesa për aprovimin e devijimit nga programi i mirëmbajtjes së mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 023a

Kërkesa për aprovimin e sistemit të librit teknik të mjetit ajror

AACK/DSF/AIW-FRM 023b

Pjesa M - Lista e përputhshmërisë e sistemit të librit teknik

AACK/DSF/AIW/EASA Form 2

Kërkesa për aprovimin e organizatës Pjesa M & Pjesa 145

AACK/DSF/MAI-FRM 004a

Kërkesa për aprovimin e kontratës për mirëmbajtje të mjetit ajror