Rregullimi ekonomik

Rregullimi ekonomik

AAC-ja siguron që politikat e aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror (OSHNA) në vendosjen e çmimeve të mos diskriminojnë pa arsye ndonjë klasë të shfrytëzuesve të aeroporteve apo shërbimeve të navigacionit ajror, apo të mos e përdorin në mënyrë të padrejtë pozitën kushtëzuese të tyre në raport me shfrytëzuesit për shkak të fuqisë së monopolit të tyre. Kjo përgjegjësi përmbushet përmes vlerësimit dhe miratimit të tarifave të aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror, duke siguruar që ato të jenë në përputhje me parimet e ICAO-s për mos-diskriminim, transparencë, lidhshmërinë me shpenzimet dhe konsultimin me shfrytëzuesit, si dhe në përputhje me legjislacionin përkatës të BE-së në fushën e rregullimit ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror.

AAC-ja poashtu siguron që operatorët që aplikojnë për të ofruar shërbime në tokë në aeroportet e Republikës së Kosovës janë të qëndrueshëm financiarisht.

Rregulloret

03-2016

Përcaktimi i skemës së përbashkët të tarifave për shërbimet e navigacionit ajror

03-2015

Tarifat e aeroportit

02-2015

Tarifat e ngarkuara nga AACK

07-2012

Kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror

04-2011

Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke

Publikimet Teknike

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Formularët

Tarifat

Raportet

Kontaktet

 

Besnike Ukmata
Drejtor
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit
Tel: +381 38 248 629 ext. 109
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Arianit Dobroshi
Zyrtar i lartë
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit
+381 38 248 629 lok. 108
arianit.dobroshi@caa-ks.org