Usluge vazdušne navigacije

Usluge vazdušne navigacije

Odeljenje za usluge vazdušne navigacije (ANS) je odgovorno za regulisanje, nadgledanje, kontrolisanje, certifikaciju i sveopšti nadzor sigurnosti davaoca usluga vazdušne navigacije (ANSP) unutar Republike Kosovo. Ono garantije da su regulativa i sigurnosni standardi ANSP-a u skladu sa Standardima i Preporučenim Praksama ICAO-a i regulative (acquis) EU-a vezano za vazduhoplovstvo, uključujući i pravila EUROCONTROL-a. Odeljenje ANS-a je odgovorno za certifikaciju, te kasnije nadgledanje sigurnosti ANSP-ova unutar Republike Kosovo, koji pružaju sledeće usluge:

  • Kontrola vazdušnog saobraćaja (ATC);
  • Komunikacija, navigacija i nadzor (CNS);
  • Služba vazduhoplovnog informisanja (AIS) i
  • Meteorološke usluge (METEO).

Odeljenje ANS-a je odgovorno za licenciranje kontrolora letenja (ATCO) i kontrolu njihovog zdravstvenog stanja i njihove sposobnosti.

ACVK-u je dodeljena uloga Nacionalnog Nadzornog Autoriteta (NSA), određeno Pravilnikom (EC) Br. 549/2004 Evropskog Parlamenta i Saveta od dana 10. marta 2004, kojom će osnovati potrebnu strukturu za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba.

Odeljenje ANS-a garantuje da će aeronautičke informacije biti objavljene u Zborniku vazduhoplovnih informacija (AIP) i da će iste biti dostupne operatorima koji operišu unutar vazdušnog prostora Kosova.

Uredbe

02-2014

Primena Aneksa 3 na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu o Meteorološkim Uslugama

03-2016

Utvrđivanje zajedničke šeme obračuna naknada za usluge vazdušne plovidbe

02-2016

o sprovodjenju Aneksa 10 o aeronautičkoj telekomunikaciji na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu

08-2015

o zahtevima za kvalitet aeronautickih podataka i informacija za Jedinstveno Evropsko Nebo

02-2015

Tarife i naknade ACVK

09-2014

Vazduhoplovne karte

02-2014

Primena Aneksa 3 na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu o Meteorološkim Uslugama

05-2013

Primena Aneksa 15 na Konvenciju o Međunarodnoj Civilno Vazduhoplovstvo na Informacione Usluge u Vazduhoplovstvu

04-2013

Sprovođenje_Aneksa_11_na_Konvenciju_o_Međunarodnu_Civilno_Vazduhoplovstvo_o ATS

07-2012

Uslovi pruzanja usluga vazdusne navigacije

06-2012

Nadzor bezbednosti u upravljanju vazdusnog saobracaja i uslugama vazdusne navigacije

05-2012

Pravila za dozvolu kontrolora vazdusnog saobracaja i drugih sertifikata

10-2011

Odobrenje procedura letova uklucujuci SID i STAR

08-2011

Ovlascenja i akreditacija inspektora

03-2011

Kalibraza aeronautickih uredjaja iz vazduha

18-2010

Zajednicka pravila za fleksibilnu upotrebu vazdusnog prostora

17-2010

Uspostavljanje zajednickog preduzeca za SESAR

16-2010

Uslovi za primenu protokola o prenosu letne poruke

15-2010

Uslovi o postupcima za planove leta u predletnoj fazi za Jedinstveno Evropsko Nebo

13-2010

Izmena i dopuna Uredbe 4-2008 - ukinuta Uredbom 5/2012

12-2010

Sertifikacija pruzaoca usluga u vazdusnoj plovidbi

07-2010

Uslovi o zvucnom kanalu vazduh-zemlja koji se prostire na Jedinstveno Evropsko Nebo

06-2010

Koja predvida uslove za automatiski sistem za razmjeni podataka o letu

14-2009

Uspostavljanje sistema osiguranja zastite softvera koji moraju uvesti pružaoci usluga vazdusnog saobracaja

13-2009

Sigurnosni nadzor pri upravljanju vazdusnim saobracajem – ukinuta Uredbom br. 6/2012

12-2009

Zajednicke zahteve za pruzanje usluga vazdusnog prevoza - ukinuta Uredbom br. 7/2012

11-2009

Interoperabilnost evropske mreze upravljanja vazdusnim saobracajem

10-2009

Organizacija i koriscenje vazdusnog prostora u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba

09-2009

Pruzanje usluga vazdusne plovidbe u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba

08-2009

Okvir za formiranje Jedinstvenog Evropskog Neba

01-2009

Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu

01-2009

Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu

04-2008

Licenca za kontrolore letenja ukinuta sa Uredbom br. 5/2012

Tehničke Publikacije

TP 15

SAM – System Safety Assesment

TP 14

TP 14 - SAM – Preliminary System Safety Assessment

TP 13

SAM – Functional Hazard Identification

TP 15

SAM – System Safety Assesment

TP 05

Occurrence eporting in Civil Aviation

Obrasci

FRM 2

Air traffic controller licence application

AACK-SHNA-NSA FRM 2

ANSP change notification

Naknade

Izvestaji

Kontakt