Uredbe

01-2017

Sistemi bespilotnih letelica (SBL)

04-2016

Pravilnik o izmenama i dopunama Uredbe 5-2010 o zastitnoj zoni vazdusne luke

02-2014

Primena Aneksa 3 na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu o Meteorološkim Uslugama

03-2016

Utvrđivanje zajedničke šeme obračuna naknada za usluge vazdušne plovidbe

02-2016

o sprovodjenju Aneksa 10 o aeronautičkoj telekomunikaciji na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu

01-2016

koji izmenjuje Uredbe br. 8/2009, 9/2009, 10/2009 and 11/2009

14-2015

Prioritizacija inspekcija na platformi vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice

13-2015

Prikupljanja i razmena informacija o bezbednosti vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice

12-2015

Uspostavljenje liste Zajednice koja se odnosi na avio prevozioce koji su predmet operativne zabrane unutar

11-2015

Propisanje pravila za izvršenje liste Zajednice avio prevozilaca koji su predmet operativne zabrane

10-2015

Uspostavljivanje liste avio prevozilaca koji su predmet operativne zabrane unutar Zajednice.pdf

09-2015

Registrovani aerodromi

05-2015

Koja uspostavlja tehničke zahteve i administrativne procedure u vezi sa letačkom posadom u civilnom vazduhoplovstvu

08-2015

o zahtevima za kvalitet aeronautickih podataka i informacija za Jedinstveno Evropsko Nebo

07-2015

o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uredjaja i o odobravanju organizacija

06-2015

o pravilima za izvrsenje sertifikacije vazduhoplova i sa njima povezanih proizvoda delova i uredjaja u oblasti plovidbenosti

04-2015

Utvrdjivanju tehncikih zahteva I administrativne procedure vezane za vazdusne operacije

03-2015

Aerodromske tarife

02-2015

Tarife i naknade ACVK

01-2015

Izmena Pravilnika br 8-2014 o uslovima i nacinu prevoza opasnih materija vazdusnim putem

09-2014

Vazduhoplovne karte

08-2014

Uslovi i nacin prevoza opasnih materija vazdusnim putem

07-2014

Upravljanje vazduhoplova

04-2014

Sprovodjenje Aneksa 1 - Izdavanje licenci sa osoblje

05-2014

Plovidbenost vazduhoplova (ICAO Aneks 8)

03-2014

Sletanje i poletanja helikoptera izvan zone aerodroma

01-2014

Stručno osposobljavanje radnika aerodroma i ovlašćenje za rad organizacija za stručno osposobljavanje

02-2014

Primena Aneksa 3 na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu o Meteorološkim Uslugama

06-2013

Pravila u vazduhu

05-2013

Primena Aneksa 15 na Konvenciju o Međunarodnoj Civilno Vazduhoplovstvo na Informacione Usluge u Vazduhoplovstvu

04-2013

Sprovođenje_Aneksa_11_na_Konvenciju_o_Međunarodnu_Civilno_Vazduhoplovstvo_o ATS

03-2013

Jedinice merenja koje se primenjuju u vazdušnim i zemaljskim operacijama

02-2013

Izmena i dopuna Uredbe 02-2010 o obeležavanju prepreka

01-2013

Sprovodjenje Sistema Upravljanja Bezbednoscu (SMS)

07-2012

Uslovi pruzanja usluga vazdusne navigacije

06-2012

Nadzor bezbednosti u upravljanju vazdusnog saobracaja i uslugama vazdusne navigacije

05-2012

Pravila za dozvolu kontrolora vazdusnog saobracaja i drugih sertifikata

04-2012

Izmena i dopuna Uredbe 01-2008 o aerodromima

03-2012

O odobrenim aerodromima

01-2012

Uslovi i nacin koriscenja zmajeva i paraglajdera

11-2011

Izmena i dopunama Uredbe 02-2009 o registraciji i oznacavanju vazduhoplova

10-2011

Odobrenje procedura letova uklucujuci SID i STAR

08-2011

Ovlascenja i akreditacija inspektora

07-2011

Tarife koje prikuplja ACVK

05-2011

Koriscenje zabranjenih supstanci za osoblje koje radi na bezbednosno osetljivim funkcijama u vazduhoplovstvu

04-2011

Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja

03-2011

Kalibraza aeronautickih uredjaja iz vazduha

02-2011

Tarifa za terminalnu navigaciju

01-2011

Aerodromske tarife

18-2010

Zajednicka pravila za fleksibilnu upotrebu vazdusnog prostora

17-2010

Uspostavljanje zajednickog preduzeca za SESAR

16-2010

Uslovi za primenu protokola o prenosu letne poruke

15-2010

Uslovi o postupcima za planove leta u predletnoj fazi za Jedinstveno Evropsko Nebo

13-2010

Izmena i dopuna Uredbe 4-2008 - ukinuta Uredbom 5/2012

12-2010

Sertifikacija pruzaoca usluga u vazdusnoj plovidbi

11-2010

Metode rada za standardizacijske inspekcije evropske agencije za vaduhoplovnu bezbednost

10-2010

Pravila organizovanja i sastava odbora za žalbe Evropske Agencije za Bezbednost Vazdusne PlovidbePravila organizovanja i sastava odbora za žalbe Evropske Agencije za Bezbednost Vazdusne Plovidbe

08-2010

Pravila sprovodena za integraciju u centralno skladiste informacija o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu razmenjena

09-2010

Pravila sprovodenja za sirenje informacija zainteresovanim stranama o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu

07-2010

Uslovi o zvucnom kanalu vazduh-zemlja koji se prostire na Jedinstveno Evropsko Nebo

06-2010

Koja predvida uslove za automatiski sistem za razmjeni podataka o letu

05-2010

Zaštitna zona aerodroma

04-2010

Uslovi i postupku za sticanje, izdavanje, obnavljanje i produženje dozvola i ovlascenja za vazduhoplovno osoblje – pilote helikoptera - ukinuta Uredbom br. 5/2015

02-2010

Obeležavanje prepreka

14-2009

Uspostavljanje sistema osiguranja zastite softvera koji moraju uvesti pružaoci usluga vazdusnog saobracaja

13-2009

Sigurnosni nadzor pri upravljanju vazdusnim saobracajem – ukinuta Uredbom br. 6/2012

12-2009

Zajednicke zahteve za pruzanje usluga vazdusnog prevoza - ukinuta Uredbom br. 7/2012

11-2009

Interoperabilnost evropske mreze upravljanja vazdusnim saobracajem

10-2009

Organizacija i koriscenje vazdusnog prostora u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba

09-2009

Pruzanje usluga vazdusne plovidbe u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba

08-2009

Okvir za formiranje Jedinstvenog Evropskog Neba

04-2009

Pravila za izvršenje sertifikacije vazduhoplova i sa njima povezanih proizvoda, delova i uređaja, u oblasti plovidbenosti i zaštite životne sredine kao i za odobravanje organizacija za proizvodnju i organizacija za projektovanje - ukinuta Uredbom br. 6/2015

03-2009

Osnovna pravila u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadleznosti EASA

02-2009

Registracija i oznacavanje vazduhoplova

01-2009

Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu

01-2009

Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu

04-2008

Licenca za kontrolore letenja ukinuta sa Uredbom br. 5/2012

01-2008

Aerodromi